spolu@protibezpravi.cz

Náš etický kodex

Etický kodex našeho Spolku

Tento kodex vymezuje základní povinnosti členů a zaměstnanců Spolku na ochranu proti nezákonnému zásahu státních orgánů (dále jen Spolek) ve vztahu k osobám, jimž poskytuje součinnost a pomoc, organizuje poradenské a další aktivity, a partnerům, se kterými realizuje společné projekty.

Člen a zaměstnanec spolku se prostřednictvím tohoto etického kodexu zavazuje:

  • Respektovat své zákazníky a partnery, jejich práva a zájmy. Své aktivity vykonávat svědomitě a čestně a v souladu s dobrými mravy, využívat všech relevantních metod, forem vzdělávání a odborných znalostí k dosažení plné spokojenosti všech zúčastněných.
  • Poskytovat aktivity spolku bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, příslušnost k národnostní či etnické menšině, náboženské přesvědčení a politické smýšlení, sexuální orientaci, zdravotní stav, nebo veřejné a majetkové postavení.
  • Nabízet a poskytovat pouze ty vzdělávací, poradenské a další aktivity, které jsou schopni svými znalostmi a možnostmi vykonat v maximální možné kvalitě a v souladu s potřebami zákazníků a partnerů.
  • Nadále se vzdělávat, zdokonalovat své znalosti, uplatňovat získané zkušenosti a zvyšovat tak profesionální úroveň nabízených aktivit.
  • Pokud není souhlasem zákazníka či partnera nebo zákonem stanoveno jinak, dodržovat pravidla vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů a zachovávat všechny informace v tajnosti.

Spolek si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí pomoci čí služby v následujících případech:

  • osobám (fyzickým i právnickým) důvodně podezřelým z porušení nebo obcházení zákona,
  • v případě, že za vaším sporem se státem nebo státním orgánem stojí významný ekonomický zájem nebo snaha (byť i oprávněná) o získání jiné výhody,
  • v případě, že ochranou poškozeného zájmu bude ohrožen významný veřejný zájem.

Etický kodex jako součást základních dokumentů spolku je pro všechny členy, zaměstnance a spolupracovníky Spolku závazný. Jeho nedodržování je kvalifikováno jako porušení stanov Spolku.

Napište nám